Contact our departments

Delta Pharma Albania Headquarter  Business Development   Reporting Incidents

    Nëse jeni në dijeni të një shkeljeje të mundshme të Kodit të Sjelljes dhe Politikave të Kompanisë,
    mund të raportoni ankesën tuaj tek menaxheri ose supervizori juaj ose përmes kanaleve të
    mëposhtme të komunikimit:


    Ankesa e raportuar do të trajtohet si konfidenciale dhe raportuesi nuk do të penalizohet ose të jetë
    subjekt i veprimeve hakmarrëse apo ndëshkuese, përveç rasteve kur ka shkelje ligjore.

    Side Effects

     In case of adverse events related to drugs, medical devices, food supplements or cosmetic products, marketed by our company, please send your report below. You may also contact us though the phone number. Pharmacovigilance Department will contact you for the details.
     Your report will be treated as confidential.


     Subscribe to our
     Newsletter