Contact our departments

Delta Pharma Albania Headquarter  Business Development   Raportimi i shkeljeve

    Nëse jeni në dijeni të një shkeljeje të mundshme të Kodit të Sjelljes dhe Politikave të Kompanisë,
    mund të raportoni ankesën tuaj tek menaxheri ose supervizori juaj ose përmes kanaleve të
    mëposhtme të komunikimit:


    Ankesa e raportuar do të trajtohet si konfidenciale dhe raportuesi nuk do të penalizohet ose të jetë
    subjekt i veprimeve hakmarrëse apo ndëshkuese, përveç rasteve kur ka shkelje ligjore.

    Efekte anësore

     Nëse keni efekte të padëshiruara në lidhje me barnat, pajisjet mjekësore, suplementet ushqyese apo produktet kozmetike, të cilat tregtohen nga kompania jonë, ju lutemi dërgoni raportimin tuaj në hapësirën më poshtë ose në numrin e kontaktit. Departamenti i farmakovigjilencës do t’ju kontaktojë për detajet.Raportimi juaj do të trajtohet në mënyrë konfidenciale.


     Subscribe to our
     Newsletter